เงื่อนไข และข้อกำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการรถโดยสาร บขส.

 1. มีประกันภัย 300,000 บาท ทุกที่นั่ง (ข้อมูลผู้เดินทาง และข้อมูลตั๋วโดยสารตรงกัน )
 2. นอกจากผู้โดยสารสามารถขึ้นรถต้นทางที่ กรุงเทพฯ ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร เอกมัย และสายใต้แล้ว ยังสามารถซื้อตั๋ว และขึ้นรถได้ที่สถานีย่อยรังสิต รวมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใน 3 เส้นทาง คือ สุวรรณภูมิ - พัทยา, สุวรรณภูมิ - ตลาดโรงเกลือ และสุวรรณภูมิ - หนองคาย
 3. พนักงานขับรถของบริษัทฯ มีประจำรถ 2 คน ในเส้นทางเกิน 400 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการฝึกอบรม และตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้ง
 4. บริษัทฯ รับ - ส่ง สัมภาระผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารสามารถนำสิ่งของติดตัวได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถ้าเกิน 20 กิโลกรัม เสียค่าบริการกิโลกรัมละ 3 บาท
  • ฝากสิ่งของ หรือสัมภาระไปกับรถ ค่าบริการกิโลกรัมละ 5 บาท
  • ขอใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระค่าบริการใดๆ
  • ไม่รับฝากสิ่งผิดกฏหมาย น้ำมันเชื้อเพลิง หรือวัตถุอันตราย สัตว์ และสิ่งของมีค่าต่างๆ
  • บริษัทฯ รับผิดชอบชดใช้กรณีเสียหาย สูญหาย ไม่เกิน 1,000 บาท
 • เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง กรุณากรอกข้อมูลผู้โดยสารให้ ครบถ้วน-ถูกต้อง และเป็นข้อมูลจริง

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการเดินทาง

 • การเลื่อนการเดินทาง ต้องนำตั๋วไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้
 • การคืนตั๋วโดยสาร ต้องนำตั๋วไปขอคืนต่อพนักงานจำหน่ายตั๋วก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยหัก 10% จากอัตราค่าบริการ

ข้อกำหนดการใช้บริการรถโดยสาร บขส.

 1. บัตรโดยสารที่มีการแก้ไข โดยขูดลบ ขีดฆ่า ถือว่าเป็นโมฆะ จะใช้เดินทางไม่ได้
 2. ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน สามารถให้เลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง ภายในกำหนด 30 วัน นับจากวันเดินทาง
 3. การเลื่อนการเดินทาง ต้องนำตั๋วไปขอเลื่อนการเดินทาง ต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยหัก 10% จากอัตราค่าโดยสาร
 4. ผู้ซื้อตั๋วล่วงหน้าโปรดขึ้นรถตามวัน เวลา และหมายเลขชานชาลาที่กำหนดในตั๋ว
 5. ผู้โดยสารนำสัมภาระติดตัวไปได้ คนละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 6. บริษัทฯ จะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝาก และผูกติดป้ายตามหลักเกณฑ์ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญเสียอย่างใดๆ ต่อสิ่งมีค่าที่ติดตัวผู้โดยสาร หรือสัมภาระที่ผู้โดยสารเก็บไว้บนชั้นวางของ หรือภายในตัวรถ

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทางกับรถโดยสาร บขส.
© 2019 pns-allthai.com by CC Good Service Co., Ltd. All Rights Reserved.
www.pns-allthai.com 09 5454 6571-2 Line @bus999 บริษัท ซีซี กู๊ด เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร บขส. 999 บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการจองตั๋วรถทัวร์ บขส. ตรวจสอบเที่ยวรถ จองตั๋วล่วงหน้า ไม่ต้องต่อคิว เลือกที่นั่งได้เอง หลากหลายช่องทางรับชำระเงิน พิมพ์ตั๋ว E-ticket ขึ้นรถได้ทันที