ข้อกำหนด และเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้บริการรถโดยสาร บขส.

 1. มีประกันภัย 300,000 บาท ทุกที่นั่ง
 2. นอกจากผู้โดยสารสามารถขึ้นรถต้นทางที่ กรุงเทพฯ ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร เอกมัย และสายใต้แล้ว ยังสามารถซื้อตั๋ว และขึ้นรถได้ที่สถานีย่อยรังสิต รวมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใน 3 เส้นทาง คือ สุวรรณภูมิ - พัทยา, สุวรรณภูมิ - ตลาดโรงเกลือ และสุวรรณภูมิ - หนองคาย
 3. พนักงานขับรถของบริษัทฯ มีประจำรถ 2 คน ในเส้นทางเกิน 400 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการฝึกอบรม และตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้ง
 4. บริษัทฯ รับ - ส่ง สัมภาระผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารสามารถนำสิ่งของติดตัวได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถ้าเกิน 20 กิโลกรัม เสียค่าบริการกิโลกรัมละ 3 บาท
  • ฝากสิ่งของ หรือสัมภาระไปกับรถ ค่าบริการกิโลกรัมละ 5 บาท
  • ขอใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระค่าบริการใดๆ
  • ไม่รับฝากสิ่งผิดกฏหมาย น้ำมันเชื้อเพลิง หรือวัตถุอันตราย สัตว์ และสิ่งของมีค่าต่างๆ
  • บริษัทฯ รับผิดชอบชดใช้กรณีเสียหาย สูญหาย ไม่เกิน 1,000 บาท

เงื่อนไขการยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

      ตั๋วโดยสารที่ชำระเงินแล้ว ท่านสามารถเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ภายในสถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยการเลื่อน หรือคืนตั๋วโดยสารมีเงื่อนไข และค่าธรรมเนียม ตามข้อกำหนดของ บขส.

ข้อกำหนดการใช้บริการรถโดยสาร บขส.

 1. บัตรโดยสารที่มีการแก้ไข โดยขูดลบ ขีดฆ่า ถือว่าเป็นโมฆะ จะใช้เดินทางไม่ได้
 2. ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน สามารถให้เลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง ภายในกำหนด 30 วัน นับจากวันเดินทาง
 3. การเลื่อนการเดินทาง ต้องนำตั๋วไปขอเลื่อนการเดินทาง ต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยหัก 10% จากอัตราค่าโดยสาร
 4. ผู้ซื้อตั๋วล่วงหน้าโปรดขึ้นรถตามวัน เวลา และหมายเลขชานชาลาที่กำหนดในตั๋ว
 5. ผู้โดยสารนำสัมภาระติดตัวไปได้ คนละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 6. บริษัทฯ จะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝาก และผูกติดป้ายตามหลักเกณฑ์ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญเสียอย่างใดๆ ต่อสิ่งมีค่าที่ติดตัวผู้โดยสาร หรือสัมภาระที่ผู้โดยสารเก็บไว้บนชั้นวางของ หรือภายในตัวรถ

© 2015 PNS Innovation. All Rights Reserved.
จองตั๋วรถโดยสาร บขส. 999 จองตั๋วรถทัวร์ บขส. ตรวจสอบเที่ยวรถ จองตั๋วล่วงหน้า ไม่ต้องต่อคิว เลือกที่นั่งได้เอง หลากหลายช่องทางรับชำระเงิน พิมพ์ตั๋ว E-ticket ขึ้นรถได้ทันที
www.pns-allthai.com จองตั๋วรถทัวร์, จองตั๋วบขส, จองตั๋วรถบขส, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถโดยสาร, จองตั๋วล่วงหน้า, บขส, 999, รถทัวร์, ตารางรถ, เวลาเดินรถ, ราคารถทัวร์ 0-2872-1777