คำถามที่พบบ่อย...
คำตอบ
ในการจองตั๋วโดยสาร ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยตั๋วโดยสารที่จำหน่ายไปแล้ว สามารถเลื่อนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้ เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ บขส. กำหนด

 • ยกเลิกการเดินทาง กรณีเดินทางภายในประเทศ
  • มีค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วโดยสาร หัก 10% จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร ติดต่อเพื่อทำการคืนตั๋วอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ในสถานีขนส่ง
 • ยกเลิกการเดินทาง กรณีเดินทางระหว่างประเทศ
  • มีค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วโดยสาร หัก 20% จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร ติดต่อเพื่อทำการคืนตั๋วอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ในสถานีขนส่ง

คำตอบ
ทางเว็บไซต์จำหน่ายเฉพาะตั๋วโดยสารในราคาปกติ จึงไม่สามารถตรวจสอบเอกสารการยืนยันการใช้สิทธิได้ ดังนั้นท่านไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลด ในการซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นสิทธิ์ในการรับส่วนลด 10% ที่ได้รับจากการซื้อตั๋วโดยสารแบบ ไป-กลับ ในครั้งเดียว ตามเงื่อนไข บขส.
คำตอบ
กรณีผู้โดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอใช้สิทธิ ท่านจะต้องเป็นผู้เดินทางเอง และยื่นบัตรแสดงตน กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ภายในสถานี บขส. เท่านั้น ดังนั้นท่านไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลด ในการซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นสิทธิ์ในการรับส่วนลด 10% ที่ได้รับจากการซื้อตั๋วโดยสารแบบ ไป-กลับ ในครั้งเดียว ตามเงื่อนไข บขส.

เงื่อนไขของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิโดยสารรถของ บขส. มีดังนี้
 1. ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสาร และต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น
 2. สามารถซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น
 3. สามารถเดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง
 4. สามารถใช้ร่วมกับสิทธิลดหย่อนอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 5. เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 6. สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ จำนวน 121 จุด เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30น. - 17:30น.
คำตอบ
ระยะเวลาการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า ท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ 90 วัน (ขึ้นอยู่กับฝ่ายธุรกิจเดินรถของ บขส. เป็นผู้กำหนดจัดเที่ยววิ่งของแต่ละเส้นทาง)
คำตอบ
ถ้าไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วโดยสารของท่าน หากท่านยังคงต้องการเดินทาง ให้ท่านทำการจองใหม่อีกครั้ง และชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
คำตอบ
หากท่านชำระเงินไม่ถูกต้อง เช่น ใส่รหัสการจองผิด ใส่จำนวนเงินผิด ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่าน ให้ท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 0-2872-1777
คำตอบ
หลังจากชำระเงินค่าตั๋วโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถ ให้ท่านนำหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงเพื่อรับตั๋วโดยสาร และบัตรรับประทานอาหารจากผู้ให้บริการ อย่างน้อย 30 นาที ก่อนรถออก ในกรณีที่ท่านชำระเงินโดยไม่มีหลักฐานการชำระเงิน (เช่น ชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต) ให้ท่านนำรหัสการจอง พร้อมบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ไปแสดงเพื่อรับตั๋วโดยสาร
คำตอบ
ถ้าพลาดเที่ยวรถ ท่านจะเสียสิทธิในการใช้บริการ ดังนั้นกรุณาจดจำรหัสการจอง หรือรายละเอียดการเดินทางของท่าน และไปขึ้นรถให้ทันเวลา หากท่านลืมรายละเอียดการเดินทาง ท่านสามารถค้นหาโดยใช้รหัสการจองได้ที่เมนู "ตรวจสอบการจอง" บนหน้าเว็บไซต์
คำตอบ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งพัสดุภัณฑ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 โทร. 0-2537-8480
 • สถานีเดินรถสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี) โทร. 0-2422-4413
 • สถานีเดินรถรังสิต โทร. 0-2901-2673
* บขส. เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04:30น. - 22:30น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
* ไม่รับฝากสิ่งผิดกฏหมาย น้ำมันเชื้อเพลิง หรือวัตถุอันตราย สัตว์ และสิ่งของมีค่าต่างๆ
คำตอบ
บขส. ได้ขยายเวลาดำเนินโครงการ "บขส. ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก" ด้วยการให้บริการส่งนมแม่แช่แข็ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผ่านบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ "One day One night" ส่งเช้าถึงเย็น ส่งเย็นถึงเช้า ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้ใช้บริการ สามารถฝากส่งนมแม่แช่แข็ง ได้ที่ งานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร, สายใต้ถนนบรมราชชนนี) สถานีเดินรถรังสิต และสถานีเดินรถในส่วนภูมิภาคของ บขส. ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ "บขส. ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก" ต้องเตรียมเอกสารใบสูติบัตรบุตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนจัดส่งนมแม่ฟรี

ติดต่อสอบถาม งานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ โทร. 0-2537-8480

© 2019 pns-allthai.com by CC Good Service Co., Ltd. All Rights Reserved.
www.pns-allthai.com 0-2872-1777 Line @bus999 จองตั๋วรถโดยสาร บขส. 999 บริษัท ขนส่ง จำกัด จองตั๋วรถทัวร์ บขส. ตรวจสอบเที่ยวรถ จองตั๋วล่วงหน้า ไม่ต้องต่อคิว เลือกที่นั่งได้เอง หลากหลายช่องทางรับชำระเงิน พิมพ์ตั๋ว E-ticket ขึ้นรถได้ทันที