คำถามที่พบบ่อย

ไม่มีที่นั่ง มั่นใจ คืนเงิน 100%

เงื่อนไข
  • กรณีเกิดความผิดพลาดจากระบบการจองตั๋วโดยสาร หรือชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้
  • เงื่อนไขดังกล่าว อยู่นอกเหนือข้อกำหนด และเงื่อนไขตามปกติของ บขส.
คำตอบ
ในการจองตั๋วโดยสาร ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยตั๋วโดยสารที่จำหน่ายไปแล้ว สามารถเลื่อนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้ เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ บขส. กำหนด

  • ยกเลิกการเดินทาง กรณีเดินทางภายในประเทศ
    • มีค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วโดยสาร หัก 10% จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร ติดต่อเพื่อทำการคืนตั๋วอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ในสถานีขนส่ง
  • ยกเลิกการเดินทาง กรณีเดินทางระหว่างประเทศ
    • มีค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วโดยสาร หัก 20% จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร ติดต่อเพื่อทำการคืนตั๋วอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ในสถานีขนส่ง

คำตอบ
ทางเว็บไซต์คิดค่าธรรมเนียมตั๋วโดยสารในอัตราปกติ เหมือนที่ท่านซื้อกับจุดให้บริการของ บขส. โดยตรง บวกกับค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ตามช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้บริการ
คำตอบ
ระยะเวลาการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า ท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ 90 วัน (ขึ้นอยู่กับฝ่ายธุรกิจเดินรถของ บขส. เป็นผู้กำหนดจัดเที่ยววิ่งของแต่ละเส้นทาง)
คำตอบ
ถ้าไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วโดยสารของท่าน หากท่านยังคงต้องการเดินทาง ให้ท่านทำการจองใหม่อีกครั้ง และชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
คำตอบ
หากท่านชำระเงินไม่ถูกต้อง เช่น ใส่รหัสการจองผิด ใส่จำนวนเงินผิด ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่าน ให้ท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 0-2872-1777
คำตอบ
หลังจากชำระเงินค่าตั๋วโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถ ให้ท่านนำหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงเพื่อรับตั๋วโดยสาร และบัตรรับประทานอาหารจากผู้ให้บริการ อย่างน้อย 30 นาที ก่อนรถออก ในกรณีที่ท่านชำระเงินโดยไม่มีหลักฐานการชำระเงิน (เช่น ชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต) ให้ท่านนำรหัสการจอง พร้อมบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ไปแสดงเพื่อรับตั๋วโดยสาร
คำตอบ
ถ้าพลาดเที่ยวรถ ท่านจะเสียสิทธิในการใช้บริการ ดังนั้นกรุณาจดจำรหัสการจอง หรือรายละเอียดการเดินทางของท่าน และไปขึ้นรถให้ทันเวลา หากท่านลืมรายละเอียดการเดินทาง ท่านสามารถค้นหาโดยใช้รหัสการจองได้ที่เมนู "ตรวจสอบการจอง" บนหน้าเว็บไซต์
คำตอบ
ทางเว็บไซต์จำหน่ายเฉพาะตั๋วโดยสารในราคาปกติ จึงไม่สามารถตรวจสอบเอกสารการยืนยันการใช้สิทธิได้ ดังนั้นท่านไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลด ในการซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นสิทธิ์ในการรับส่วนลด 10% ที่ได้รับจากการซื้อตั๋วโดยสารแบบ ไป-กลับ ในครั้งเดียว ตามเงื่อนไข บขส.
© 2015 PNS Innovation. All Rights Reserved.
จองตั๋วรถโดยสาร บขส. 999 จองตั๋วรถทัวร์ บขส. ตรวจสอบเที่ยวรถ จองตั๋วล่วงหน้า ไม่ต้องต่อคิว เลือกที่นั่งได้เอง หลากหลายช่องทางรับชำระเงิน พิมพ์ตั๋ว E-ticket ขึ้นรถได้ทันที
www.pns-allthai.com จองตั๋วรถทัวร์, จองตั๋วบขส, จองตั๋วรถบขส, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถโดยสาร, จองตั๋วล่วงหน้า, บขส, 999, รถทัวร์, ตารางรถ, เวลาเดินรถ, ราคารถทัวร์ 0-2872-1777