คำถามที่พบบ่อย...

ไม่มีที่นั่ง มั่นใจ คืนเงิน 100%

เงื่อนไข
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากระบบการจองตั๋วโดยสาร หรือชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้
 • เงื่อนไขดังกล่าว อยู่นอกเหนือข้อกำหนด และเงื่อนไขตามปกติของ บขส.

คำตอบ

๏ กรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะเป็นไปตามเงื่อนไขของ บขส.

  ๏ เงื่อนไข: การเลื่อน/เปลี่ยนแปลง ตั๋วโดยสาร ของ บขส.
   • หลักฐาน: ตั๋วโดยสาร หรือหลักฐานการชำระเงิน (สลิป/รหัสการจอง (Booking ID: 8 หลัก))
   • การติดต่อ: ติดต่อกับพนักงานจำหน่ายตั๋ว (เท่านั้น) ที่เคาน์เตอร์ บขส.999 ภายในสถานีขนส่ง ได้ทุกที่ทั่วประเทศ
   • เวลาติดต่อ: ติดต่อล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง หรือก่อนเวลาเดินทางในตั๋ว อย่างน้อย 4 ชม. แบ่งได้ 2 กรณี
  กรณีเดินทางภายในประเทศ: สามารถให้เลื่อน/เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้
  กรณีเดินทางระหว่างประเทศ: มีค่าธรรมเนียมการเลื่อน/เปลี่ยนแปลง ตั๋วโดยสาร คิดเป็น 10% จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร

คำตอบ

๏ กรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะเป็นไปตามเงื่อนไขของ บขส.

  ๏ เงื่อนไข: การคืน/ยกเลิก ตั๋วโดยสาร ของ บขส.
   • หลักฐาน: ตั๋วโดยสาร หรือหลักฐานการชำระเงิน (สลิป/รหัสการจอง (Booking ID: 8 หลัก))
   • การติดต่อ: ติดต่อกับพนักงานจำหน่ายตั๋ว (เท่านั้น) ที่เคาน์เตอร์ บขส.999 ภายในสถานีขนส่ง ได้ทุกที่ทั่วประเทศ
   • เวลาติดต่อ: ติดต่อล่วงหน้า ก่อนวันที่เดินทาง หรือก่อนเวลาเดินทางในตั๋ว อย่างน้อย 4 ชม. แบ่งได้ 2 กรณี
  กรณีเดินทางภายในประเทศ: มีค่าธรรมเนียมการคืน/ยกเลิก ตั๋วโดยสาร คิดเป็น 10% จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร
  กรณีเดินทางระหว่างประเทศ: มีค่าธรรมเนียมการคืน/ยกเลิก ตั๋วโดยสาร คิดเป็น 20% จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร

คำตอบ

ทางเว็บไซต์จำหน่ายเฉพาะตั๋วโดยสารในราคาปกติ จึงไม่สามารถตรวจสอบเอกสารการยืนยันการใช้สิทธิได้ ดังนั้นท่านไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลด ในการซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นสิทธิ์ในการรับส่วนลด 10% ที่ได้รับจากการซื้อตั๋วโดยสารแบบ ไป-กลับ ในครั้งเดียว ตามเงื่อนไข บขส.

คำตอบ

กรณีผู้โดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอใช้สิทธิ ท่านจะต้องเป็นผู้เดินทางเอง และยื่นบัตรแสดงตน กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ภายในสถานี บขส. เท่านั้น ดังนั้นท่านไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลด ในการซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นสิทธิ์ในการรับส่วนลด 10% ที่ได้รับจากการซื้อตั๋วโดยสารแบบ ไป-กลับ ในครั้งเดียว ตามเงื่อนไข บขส.

เงื่อนไขของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิโดยสารรถของ บขส. มีดังนี้
 1. ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสาร และต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น
 2. สามารถซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น
 3. สามารถเดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง
 4. สามารถใช้ร่วมกับสิทธิลดหย่อนอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 5. เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 6. สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ จำนวน 121 จุด เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30น. - 17:30น.

คำตอบ

ระยะเวลาการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า ท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ 90 วัน (ขึ้นอยู่กับฝ่ายธุรกิจเดินรถของ บขส. เป็นผู้กำหนดจัดเที่ยววิ่งของแต่ละเส้นทาง)

คำตอบ

ถ้าไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วโดยสารของท่าน หากท่านยังต้องการเดินทาง ให้ท่านทำการจองใหม่อีกครั้ง และชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

คำตอบ

หากท่านชำระเงินไม่ถูกต้อง เช่น ใส่รหัสการจองผิด ใส่จำนวนเงินผิด ให้ท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เวลาทำการ
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:00 น. - 21:00 น.
 • เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:00 น. - 20:00 น.

คำตอบ

ท่านสามารถแสดงตั๋วโดยสาร เพื่อใช้ขึ้นรถ กับพนักงานประจำรถ ได้ 2 วิธี

1. ขอรับตั๋วโดยสาร โดยแจ้งรหัสการจอง (Booking ID: 8 หลัก) ที่ท่านได้รับจาก SMS หรือสลิปการชำระเงิน เมื่อทำการชำระเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
 • รับตั๋วล่วงหน้า: สามารถขอรับตั๋ว ก่อนวันเดินทาง ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บขส. ภายในสถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้ทันที หลังการชำระเงินแล้ว
 • รับตั๋วในวันเดินทาง: ก่อนเวลารถออก อย่างน้อย 30 นาที ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บขส. ภายในสถานีขนส่งต้นทางที่ท่านขึ้นรถโดยสาร
2. ท่านสามารถ พิมพ์ตั๋ว E-Ticket ที่โหลดจากเว็บไซต์ www.pns-allthai.com
 • ตรวจสอบสถานะการจองบนเว็บไซต์ คลิก
 • คลิก พิมพ์ตั๋วโดยสาร ตามหมายเลขที่นั่ง ที่แถบ "ข้อมูลการเดินทาง"
 • แสดงตั๋วที่พิมพ์เป็น กระดาษ A4 เพื่อใช้ขึ้นรถโดยสาร

คำตอบ

ถ้าพลาดเที่ยวรถ ท่านจะเสียสิทธิในการใช้บริการ ดังนั้นกรุณาจดจำรหัสการจอง หรือรายละเอียดการเดินทางของท่าน และไปขึ้นรถให้ทันเวลา หากท่านลืมรายละเอียดการเดินทาง ท่านสามารถค้นหาโดยใช้รหัสการจองได้ที่เมนู "ตรวจสอบการจอง" บนหน้าเว็บไซต์

คำตอบ

เบอร์โทรศัพท์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

เบอร์โทรศัพท์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอื่นๆ คลิกเลย

คำตอบ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หมอชิต สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย ขนส่งผู้โดยสารรังสิต
 • https://goo.gl/maps/oD2cTnAY9ks
 • ซอยบุญคุ้ม ตรงข้ามสำนักบริหารเงินตรา รังสิต (โรงกษาปณ์)
กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร
 • https://goo.gl/maps/QwaHtXWRPEu
 • อยู่ติดกับโรงเรียนการบินพลเรือน ตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร
 • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีหมอชิต ออกทางประตู 2 (ประมาณ 150 เมตร)
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสวนจตุจักร ออกทางประตู 4 (ประมาณ 200 เมตร)

คำตอบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งพัสดุภัณฑ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 โทร. 0-2537-8480
 • สถานีเดินรถสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี) โทร. 0-2422-4413
 • สถานีเดินรถรังสิต โทร. 0-2901-2673
* บขส. เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04:30น. - 22:30น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
* ไม่รับฝากสิ่งผิดกฏหมาย น้ำมันเชื้อเพลิง หรือวัตถุอันตราย สัตว์ และสิ่งของมีค่าต่างๆ

คำตอบ

บขส. จัดโครงการ "บขส. ส่งความรัก...จากอ้อมอกแม่สู่ลูก" ด้วยการให้บริการส่งนมแม่แช่แข็ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผ่านบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ "One day One night" ส่งเช้าถึงเย็น ส่งเย็นถึงเช้า ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยผู้ใช้บริการ สามารถฝากส่งนมแม่แช่แข็ง ได้ที่ งานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร, สายใต้ ถนนบรมราชชนนี) สถานีเดินรถรังสิต และสถานีเดินรถในส่วนภูมิภาคของ บขส. ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ใช้บริการ ต้องเตรียมเอกสาร สำเนาใบสูติบัตรของบุตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเป็นหลักฐานแนบ ในการลงทะเบียนจัดส่งนมแม่ฟรี

ติดต่อสอบถาม งานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ โทร. 0-2537-8480

© 2019 pns-allthai.com by CC Good Service Co., Ltd. All Rights Reserved.
www.pns-allthai.com 09 5454 6571-2 Line @bus999 บริษัท ซีซี กู๊ด เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร บขส. 999 บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการจองตั๋วรถทัวร์ บขส. ตรวจสอบเที่ยวรถ จองตั๋วล่วงหน้า ไม่ต้องต่อคิว เลือกที่นั่งได้เอง หลากหลายช่องทางรับชำระเงิน พิมพ์ตั๋ว E-ticket ขึ้นรถได้ทันที